Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Čo hovorí legislatíva

  • Legislatívne túto problematiku upravuje EN 335 - Trvanlivosť dreva a materiálov na báze dreva - Triedy použitia: definície, aplikácia na rastúce drevo a na výrobky na báze dreva.
  • Na európskej úrovni sa jedná o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o uvádzaní na trh a používaní biocídnych výrobkov 2012/528 / EÚ (BPR). Ochranné prípravky na drevo a účinné látky v nich obsiahnuté musia byť schválené.
  • Ak sa prípravkom na ochranu dreva ošetruje drevo trvalo zabudované do stavieb, patrí takýto prípravok medzi tzv. stanovené výrobky podľa Zákona č. 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a musia pre uvedenie na trh EÚ spĺňať technické požiadavky, ktoré sú upravované národnou legislatívou tej ktorej členskej krajiny EÚ.
  • V Českej republike sú technické požiadavky uvedené v Nariadení vlády č. 163/2002 Zb. v znení Nariadenie vlády č. 312/2005 Zb. Na Slovensku je to zákon č264/1999 technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody.
  • Na ochranu dreva sa môžu použiť len chemické prostriedky, ktoré boli certifikované, majú typové označenie a sú registrované Ministerstvom zdravotníctva prostredníctvom Registra chemických látok.

Triedy použitia

Poškodenie dreva škodcami závisí na tomkde a ako je drevo použitéVšeobecne platíže čím viac intenzívny je vplyv vlhkostitým vyššie je nebezpečenstvo napadnutia niektorým typom škodcuNeplatí to ale absolútneChrobáky napadajú aj pomerne suché interiérové drevo maximálnou vlhkosťou do 20 percent mnohí škodcovia sa vo výskyte môžu podporovať.

Triedy ohrozenia dreva podľa STN EN 335
Trieda použitia
Popis
Škodcovia
Príklady použitia dreva
Prostredie
1
drevo je pod strechou, úplne chránené pred poveternostnými vplyvmi, nie je vystavené pôsobeniu vlhkosti
hmyz
strešné rezivo, podlahové dosky, lišty, stolárske a truhlárske rezivo
neklimatizované suché interiéry (podkrovné priestory, krovy)
vlhkosť dreva 10 - 20 %
2
drevo je pod strechou, úplne chránené pred poveternostnými vplyvmi, vlhkosť okolia alebo kondenzácie pár môže viesť k občasnému zvýšeniu vlhkosti dreva
hmyz
huby
konštrukčné rezivo, obklady, strešné rezivo so zvýšeným rizikom kondenzácie vodných pár
neklimatizované interiéry s relatívnou vlhkosťou vzduchu aj viac ako 80% (sklepy, práčovne)
vlhkosť dreva niekedy môže presiahnuť 20 %
3
drevo je v exteriéri nad zemou, vystavené opakovanej zvýšenej vlhkosti
hmyz
huby
exteriérové rezivo, podhľady, obvodové konštrukcie, strešné šindle, zábradlia, plotové dosky
exteriéry, ale bez kontaktu so zemou (vonkajšie obklady a konštrukcie)
vlhkosť dreva často väčší než 20% + pôsobenia poveternosti
4
drevo je v trvalom kontakte so zemou alebo sladkou vodou, vystavené pôsobeniu vlhkosti
hmyz
huby
stĺpy elektrického vedenia, zvukové bariéry, drevené základy, detské ihriská, piliere, mostné konštrukcie
drevo zabudované do zeme alebo vody (i čiastočne)
vlhkosť dreva stále vyššie ako 20% + pôsobení poveternosti a kontakt so zemou
5
drevo je vystavené pôsobeniu morskej vody
morskí škodcovia
huby
piliere, móla, prístavné hrádze, lodné trupy
drevo zabudované do morskej vody (i čiastočne)
vlhkosť dreva je stále vyššia ako 20% + pôsobenie morskej vody

Typové označenie ochranných prostriedkov proti biotickým škodcom
Symboly používané v typovom označení prostriedku charakterizujúce jeho jednotlivé ochranné aj sanačné vlastnosti, ktoré stanovené skúškami nezávislého skúšobného laboratória podľa príslušných noriem:

IP ... preventívna účinnosť proti hmyzu;
FB ... účinnosť proti hubám triedy Basidiomycetes;
FA ... účinnosť proti hubám triedy Ascomycetes (spôsobujúce mäkkú hnilobu);
B ... účinnosť proti hubám spôsobujúcim modranie;
P ...  účinnosť proti plesniam;
D … ošetrené drevo môže byť vystavené vplyvu poveternosti (ov. poľnou skúškou)
E ... ošetrené drevo môže byť zabudované v extrémnych podmienkach v kontakte so zemou alebo sladkou vodou; toto je overené poľnou skúškou.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť