Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Zásady ochrany osobných údajov

Radi by sme vás informovali o našom spracovaní vašich osobných údajov a o vašich nárokoch a právach podľa predpisov o ochrane osobných údajov.


I. Názov a adresa správcu

Správcom podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ďalších vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane osobných údajov a ďalších predpisov o ochrane osobných údajov je:

Bochemie Slovakia, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Tel.: +421 (0) 46 542 2988
E-mail: bosl@bochemie.sk
Web: www.bochemit.eu


II. Meno a adresa poverenca na ochranu osobných údajov

Spoločnosť nemá poverencov na ochranu osobných údajov.
Svoje podnety zasielajte na kontaktnú adresu, uvedenú v bode I.


III. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich užívateľov spracovávame kategoricky iba za účelom poskytovania personalizovaného prístupu k našim online službám alebo za účelom umožnenia optimálneho všeobecného online prístupu k nášmu obsahu a službám, za účelom poskytovania poradenstva a technickej podpory a ďalej za účelom zaistenia funkčnosti webových stránok. Údaje spracovávame za účelom prispôsobenia marketingu vašim záujmom.

Spracovanie osobných údajov našich užívateľov prebieha pravidelne iba so súhlasom užívateľa. Výnimkou sú prípady, keď predchádzajúci súhlas nemožno z praktických dôvodov získať a/alebo keď je spracovanie údajov povolené zákonom. Osobné údaje budú v príslušnom rozsahu spracovávané iba v prípadoch, keď je to nevyhnutné z technických dôvodov, a/alebo za účelom plnenia našich zákonných a/alebo zmluvných povinností a/alebo z dôvodu prevažujúcich oprávnených záujmov.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne a riadne, v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (nariadenie GDPR) a všeobecnými právnymi predpismi. Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. To platí aj pre operácie spracovania potrebné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti uloženej našej spoločnosti, je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

V prípade, že je spracovanie osobných údajov nevyhnutné z dôvodu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR.

Ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby neprevažujú nad vyššie uvedeným záujmom, je právnym základom pre spracovanie článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu. Pokiaľ bol z vašej strany udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Ak chcete odvolať súhlas so spracovaním svojich údajov a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie alebo ak nás informujete, že nesúhlasíte so zasielaním marketingových materiálov, máte právo na výmaz vašich osobných údajov alebo na obmedzenie spracovania vašich údajov. V takom prípade zašlite e-mail na adresu bosl@bochemie.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uchovávania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

3. Výmaz údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sú vymazané alebo zablokované bezodkladne po skončení účelu ich uchovávania. Uchovávanie môže prebiehať aj po tomto termíne, a to v prípadoch stanovených európskymi alebo národnými zákonodarcami v nariadeniach Únie, zákonoch alebo predpisoch, ktoré sa na správcu vzťahujú. Údaje budú tiež zablokované alebo vymazané, ak uplynie doba uchovávania stanovená vyššie uvedenými predpismi, ibaže by bolo nutné údaje naďalej uchovávať za účelom uzavretia alebo plnenia zmluvy.


IV. Poskytovanie webových stránok a vytváranie protokolových súborov

1. Popis a rozsah spracovania údajov:

 • informácie o type prehliadača a použitej verzii,
 • operačný systém používateľa,
 • poskytovateľ internetových služieb používateľa,
 • IP adresa používateľa,
 • dátum a čas prístupu,
 • webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupuje na naše webové stránky,
 • webové stránky, ku ktorým systém používateľa pristupuje prostredníctvom našich webových stránok.

Protokolové súbory obsahujú IP adresy alebo iné údaje, ktoré umožňujú priradenie k užívateľovi. Môže to tak byť napríklad v prípade, že odkaz na webové stránky, z ktorých používateľ pristupuje na webové stránky, alebo odkaz na webové stránky, na ktoré používateľ prejde, obsahuje osobné údaje.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a protokolových súborov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je nevyhnutné na to, aby bolo možné zobraziť webové stránky na počítači užívateľa.
Okrem toho sa údaje používajú na optimalizáciu webových stránok a na zaistenie bezpečnej komunikácie s užívateľom webových stránok.
Náš oprávnený záujem na spracovaní údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR teda vychádza z týchto účelov.

4. Doba uchovávania

Údaje sú vymazané bezodkladne po tom, čo už nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Ak sú údaje uchovávané po ukončení relácie v protokolových súboroch, sú IP adresy užívateľov anonymizované

5. Možnosť vzniesť námietku a odstránenie

Zhromažďovanie údajov pre poskytovanie webových stránok a ukladanie údajov do protokolových súborov je pre prevádzku webových stránok nutné. Zo strany užívateľa preto nemožno vzniesť námietku.


V. Používanie súborov cookie

1.  Popis a rozsah spracovania údajov

Naše webové stránky používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú ukladané v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom v počítačovom systéme používateľa. Pri prístupe používateľa na webové stránky môže byť súbor cookie uložený v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý pri opätovnom vyvolaní webovej stránky umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača.

Súbory cookie používame na zvýšenie užívateľského komfortu našich webových stránok a ďalej na zlepšenie kvality našich služieb. Z tohto dôvodu ukladáme do súborov cookie užívateľské preferencie a sledujeme trendy správania sa užívateľov na našich webových stránkach. Niektoré prvky našich webových stránok vyžadujú, aby bolo možné identifikovať aktívny prehliadač aj po zmene stránky.

V súboroch cookie sa ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje:

 • autentizačné súbory cookie,
 • súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania.

Na našich webových stránkach používame aj súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať správanie používateľov pri prehliadaní webových stránok.

Týmto spôsobom môžu byť prenášané nasledujúce údaje:

 • IP adresa (zhromažďuje sa a ukladá v anonymizovanej forme),
 • rozlíšenie obrazovky/displeja,
 • typ terminálu (identifikačné prvky jednotlivých terminálov),
 • operačný systém a typ prehliadača,
 • zemepisná poloha (len krajiny),
 • aktivita myši (pohyby, poloha a kliknutie),
 • aktivita klávesnice,
 • preferovaný jazyk,
 • odkazujúca doména,
 • navštívené stránky,
 • dátum a čas,
 • zadané výrazy pre vyhľadávanifrekvencia zobrazenia stránok,
 • používanie funkcií webových stránok.

Takto zhromaždené údaje o užívateľovi sú pomocou technických prostriedkov pseudonymizované. Preto už nie je možné priradiť údaje k používateľovi, ktorý na webové stránky pristupuje. Údaje nie sú ukladané spoločne s ďalšími osobnými údajmi užívateľov.

Pri prístupe na naše webové stránky je používateľ informovaný o používaní súborov cookie na účely analýzy. V tejto súvislosti je tiež uvedené, ako je možné v nastavení prehliadača zabrániť používaniu súborov cookie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Naše webové stránky používajú súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretích strán (tj analytické súbory cookie z webových stránok tretích strán).

Účelom používania technicky potrebných súborov cookie je zjednodušiť používateľom používanie webových stránok. Niektoré funkcie našich webových stránok nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. Pre nich je nevyhnutné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

Súbory cookie požadujeme pre nasledujúce aplikácie:

 • použitie jazykového nastavenia,
 • zapamätanie vyhľadávaných výrazov.

Údaje používateľa zhromaždené prostredníctvom technicky potrebných súborov cookie sa nepoužívajú na vytváranie užívateľských profilov.

Analytické súbory cookie sa používajú na zlepšenie kvality našich webových stránok a ich obsahu. Analytické súbory cookie nás informujú o tom, ako sú webové stránky používané, čo nám umožňuje neustále vylepšovať používateľskú skúsenosť s našimi stránkami. Na analýzu cookies používame služby tretích strán (Google Analytics, Google AdWords, Facebook pixel, Sklik), pri ktorých sme si overili nakladanie s osobnými údajmi v súlade so zásadami GDPR.


VI. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Na našich webových stránkach je umiestnený kontaktný formulár, ktorý je možné použiť pre elektronický kontakt. Pokiaľ užívateľ zvolí túto možnosť, údaje zadané do vstupného formulára nám budú odovzdané a budú uložené.

Ide o tieto údaje:

 • krajiny,
 • názov spoločnosti (nie je povinné),
 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • správa.

V okamihu odoslania správy sú uložené aj nasledujúce údaje:

 • IP adresa používateľa,
 • e-mailová adresa používateľa,
 • dátum a čas odoslania správy,
 • dátum a čas registrácie.

V rámci procesu odosielania si vyžiadame váš súhlas so spracovaním údajov a upozorníme vás na tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Prípadne je možné nás kontaktovať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy. V takom prípade budú uložené osobné údaje užívateľa odovzdané spolu s e-mailom.

Údaje nebudú v tejto súvislosti odovzdávané tretím stranám, ale použité výhradne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas.

Právnym základom pre spracovanie údajov zasielaných v rámci zasielania e-mailu je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupného formulára slúži na poskytovanie informácií o našich produktoch a službách podľa vašej profesie a odboru záujmu a ďalej na konzultačnú a technickú podporu. V prípade kontaktu prostredníctvom e-mailu je účelom tiež nevyhnutný oprávnený záujem na spracovanie údajov.

Ostatné osobné údaje spracovávané v rámci procesu odosielania slúžia na zamedzenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich informačných systémov.

4. Doba uchovávania

Údaje sú vymazané bezodkladne po tom, čo už nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

5. Možnosť vzniesť námietku a odstránenie

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nás užívateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek vzniesť námietku proti uchovávaniu svojich osobných údajov. V takom prípade nie je možné pokračovať v konverzácii. Všetky osobné údaje uložené v priebehu kontaktu budú v tomto prípade vymazané.


VII. Práva dotknutej osoby

V prípade spracovania vašich osobných údajov ste subjektom údajov podľa nariadenia GDPR a máte voči správcovi nasledujúce práva:

1. Právo na informácie

Máte právo požadovať od správcu potvrdenie, či sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby.

Ak takéto spracovanie prebieha, môžete od správcu požadovať nasledujúce informácie:

(1) účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané,

(2) kategórie spracovávaných osobných údajov,

(3) príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje týkajúce sa vašej osoby sprístupnené,

(4) plánovaný čas uchovávania osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, príp. ak nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na určenie doby uchovávania,

(5) existencia práva na opravu alebo výmaz osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, práva na obmedzenie spracovania zo strany správcu alebo práva vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu,

(6) existenciu práva podať sťažnosť na dozornom úrade,

(7) všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby,

(8) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania uvedenom v článku 22 ods. 1 a 4, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Máte právo požadovať informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, zasielajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o príslušných zárukách podľa článku 46 nariadenia GDPR v súvislosti s odovzdaním.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie voči správcovi, ak sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, nesprávne alebo neúplné. Správca musí opravu bezodkladne vykonať.

3. Právo na obmedzenie spracovania

O obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, môžete požiadať za nasledujúcich podmienok:

(1) ak popierate presnosť osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť,

(2) spracovanie je protiprávne a vy odmietate výmaz osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,

(3) správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

(4) ak bola z vašej strany vznesená námietka proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Pokiaľ bolo spracovanie osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, obmedzené, môžu byť tieto údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.

V prípade obmedzenia spracovania v súlade s vyššie uvedenými podmienkami vás správca vopred upozorní na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.

4. Právo na výmaz

a) Povinnosť výmazu

Môžete požiadať správcu, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, pričom správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

(1) osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,

(2) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článkom 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,

(3) vznesiete námietky proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo vznesiete námietky proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia GDPR,

(4) osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, boli spracované protiprávne,

(5) osobné údaje musia, byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje,

(6) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia GDPR,

(7) informácie poskytované tretím stranám.

Ak správca osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, zverejnil a je povinný ich podľa článku 17 ods. 1 nariadenia GDPR vymazať, prijme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informoval spracovateľov, ktorí tieto osobné údaje spracovávajú, že ich vy, ako subjekt údajov, žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či replikácie.

b) Výnimky

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné:

(1) pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie,

(2) na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje, alebo na splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,

(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) a článku 9 ods. 3 nariadenia GDPR,

(4) na účely archivácie, vedeckého alebo historického výskumu vo verejnom záujme alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že by právo uvedené v oddiele a) znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania, alebo

(5) na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

5. Právo na informácie

Ak bolo z vašej strany voči správcovi uplatnené právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania, je správca povinný o tejto oprave, tomto výmaze alebo tomto obmedzení spracovania informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje týkajúce sa vašej osoby sprístupnené, ibaže sa ukáže, že poskytnutie takýchto informácií nie je možné alebo by vyžadovalo neprimerané úsilie.

Máte právo, aby vás správca o týchto príjemcoch informoval.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje týkajúce sa vašej osoby, ktoré boli z vašej strany poskytnuté správcovi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ďalej máte právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že:

(1)spracovanie je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a

(2) spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Pri výkone tohto práva máte tiež právo na to, aby boli osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky uskutočniteľné. Týmto nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na prenosnosť údajov sa neuplatní na spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je správca poverený.

7. Právo vzniesť námietku

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

Správca osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pokiaľ sa osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, spracovávajú na účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.

Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, na tieto účely spracovávané.

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2002/58/ES, máte možnosť v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti uplatniť svoje právo vzniesť námietku automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

8. Právo na odvolanie súhlasu podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýka. Vyššie uvedené sa nepoužije, ak je rozhodnutie:

(1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom,

(2) povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, alebo

(3) založené na vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia však nesmú, byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ sa neuplatní článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zabezpečenie práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bodoch 1 a 3 musí správca vykonať vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, aspoň práva na ľudský zásah zo strany správcu, práva vyjadriť váš názor a práva napadnúť rozhodnutie.

10. Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať sťažnosť na niektorom dozornom úrade, najmä v členskom štáte vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnievate, že spracovaním osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, je porušené nariadenie GDPR.

Kontrolný úrad, ktorému bola sťažnosť podaná, musí informovať sťažovateľa o pokroku v riešení sťažnosti a jeho výsledku, ako aj o možnosti súdnej ochrany podľa článku 78 nariadenia GDPR.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Aktuálne znenie k februáru 2022.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť